آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول، نمونه سوالات، نکات دستوری و ....

زمان گذشته ساده “Simple Past”

 

 

برای اینکه بدانیم، یک زمان را یاد گرفته ایم یا نه، می توانیم سه سوال از

خودمان بکنیم:

1. این زمان در چه مواردی به کار می رود؟

2. ساختار این زمان چگونه است؟

3. چه قیدهای زمانی همراه با این زمان می آیند؟

 

 1. این زمان در چه مواردی به کار می رود؟

 

این زمان، بیشتر نشان دهنده کاری است که در وقت معین در گذشته خاتمه یافته است.

I played football at school yesterday.          دیروز در مدرسه فوتبال بازی کردم.

 

I went to London last year.                                 سال گذشته به لندن رفتم.           

 

ترجمه این زمان به زبان فارسی همان ماضی ساده است.

 

2. ساختار این زمان چگونه است؟

 

فعل در زمان گذشته + فاعل  :ساختار زمان گذشته ساده

 

اما منظور از فعل در زمان گذشته چیست؟ یا فعل در زمان گذشته چگونه ساخته می شود؟ در اینجا باید توجه داشته باشیم که گذشته افعال، در زبان انگلیسی دو حالت دارند. افعال با قاعده و افعال بی قاعده.

 

افعال با قاعده Regular verbs : افعال با قاعده افعالی هستند که گذشته آنها قانون و قاعده مشخصی دارد. آن قانون و قاعده کدام است؟ بله، اضافه کردن دو حرف ed به انتهای فعل (مصدر بدون to ) است. به چند مثال توجه کنید:

 

Play           played

Rest           rested

Clean         cleaned

Walk          walked

 

افعال بی قاعده Irregular verbs : افعال بی قاعده افعالی هستند که برای تبدیل آنها به گذشته قانون و قاعده خاصی نداریم، بلکه باید گذشته این نوع فعلها را حفظ کنیم. گذشته بی قاعده بسیاری از افعال رایج در آخر کتاب سوم راهنمایی آمده است. چند مثال برای افعال بی قاعده:

 

Go             went

Leave         left

Buy            bought

See            saw

Drink         drank

Eat             ate

Come         came 

با این حساب اگر افعال بی قاعده را حفظ کنیم، بقیه افعال با قاعده محسوب می شوند. اگر در مورد فعلی شک داشته باشیم می توانیم به فرهنگهای لغت معتبر مراجعه کنیم.( لازم نیست همه افعال را یکجا حفظ کنید. سعی کنید لغات و افعال را در داخل متن و جمله یاد بگیرید.)

 

حال یک فعل با قاعده و یک فعل بی قاعده را در زمان گذشته ساده صرف می کنیم. ابتدا مثال برای فعل با قاعده: صرف مصدر to play

 

I walked

You walked

He/ She/ It walked

We walked

You walked

They walked

 

صرف مصدر to drink که یک فعل بی قاعده است:

 

I drank

You drank

He/ She/ It drank

We drank

You drank

They drank

ملاحظه می کنید که فعل با تمام ضمایر فاعلی یکسان می آید. پس در زمان گذشته جمع و مفرد بودن فاعل تاثیری در شکل فعل ندارد.

همانطور که در بالا گفتیم ترجمه این زمان به فارسی مترادف با ماضی ساده است. پس به این ترتیب می گوییم: نوشیدم/ نوشیدی/ نوشید/ نوشیدیم/ نوشیدید/ نوشیدند

 

3. چه قیدهای زمانی همراه با این زمان می آیند؟

 

این قیدهای زمان می توانند همراه با زمان گذشته ساده بیایند:

 

Yesterday

Last ……..

…… ago

last  و ago همراه با کلمات دیگر می آیند. مانند: last week  که به معنای هفته گذشته است.یا last month  به معنای ماه گذشته. همچنین اگر گفته شود: two days ago  یا an hour ago  به ترتیب به معنای دو روز قبل و یک ساعت قبل هستند.

تمام ساعتها هم می توانند همراه با زمان گذشته ساده بیایند مانند: at 6  یا at 12

 

اکنون به چند تمرین می پردازیم: مصدر های داده شده را متناسب با قید زمان به صورت مناسب تغییر دهید.

 

1. We rested at home yesterday.             (to rest)

2. We …….. the cartoons yesterday.         ( to enjoy)

3. David ……….. at 6 yesterday.               (to get up)

4. David ……… at 6 every morning.          (to get up)

5. They …………. their room last week.      ( to clean)

 6. They ……… their room every day.         ( to clean)

زمان جملات زیر را متناسب با قید زمان آنها تغییر دهید. توجه داشته باشید که باید از زمانهای حال ساده، آینده ساده، حال استمراری و گذشته استمراری هم استفاده کنید.

 

4. They eat lunch at 12 every morning.

………………………………  now.

………………………………..yesterday.

………………………………   soon.

…………………………………between 12 and 13.

 

 

3. We buy a book from a bookstore every month.

………………………………………………. Two days ago.

………………………………………………..tomorrow.

……………………………………………….. now.

……………………………………………….. last month.

 

 

2. She watches TV every evening.  

………………………………..  now.

………………………………..  last week.

………………………………..  next week.

………………………………… Between 6 and 7.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۴ساعت 17  توسط اسماعیل سلیمی  |